<var id="pfvhh"></var>
<var id="pfvhh"></var>
<var id="pfvhh"><video id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></video></var>
<ins id="pfvhh"><noframes id="pfvhh"><var id="pfvhh"></var> <var id="pfvhh"></var>
<cite id="pfvhh"></cite>
<cite id="pfvhh"></cite>
<cite id="pfvhh"><video id="pfvhh"></video></cite>
<cite id="pfvhh"><video id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></video></cite><cite id="pfvhh"><span id="pfvhh"></span></cite>
<cite id="pfvhh"><video id="pfvhh"></video></cite>
<menuitem id="pfvhh"></menuitem>
<menuitem id="pfvhh"><strike id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></strike></menuitem>
<thead id="pfvhh"><strike id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></strike></thead>

Haber

Xinjiang "enerji üssü" olarak in?a ediliyor

09.09.2019

Çin'in kuzeybat?s?nda yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan enerji kaynaklar?n?n en etkin ?ekilde kullan?lmas?yla bölge kapsaml? bir enerji üssü olarak in?a ediliyor.

Bu giri?im, Xinjiang'da ya?ayan farkl? etnik gruplara mensup vatanda?lara yarar getirmenin yan? s?ra, bölgede üretilen temiz enerjinin ülke genelinde kullan?lmas?yla enerji tasarrufu ve emisyon azalt?m?na da yard?mc? oluyor. Xinjiang, bu sayede Çin'de enerji güvenli?inin sa?lanmas?nda da önemli bir i?lev görüyor.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kalk?nma ve Reform Komisyonu taraf?ndan aç?klanan verilere göre, Xinjiang'daki elektrik jeneratörlerinin kapasitesinde son y?llarda büyük art?? kaydedildi.

Rüzgâr ve güne? enerjisiyle çal??an jeneratörler dâhil olmak üzere bölgedeki elektrik jeneratörlerinin toplam kapasitesi 86.755 milyon kilovatsaate ula?m?? durumda. Xinjiang, bu özelli?iyle kömür, rüzgâr ve güne? enerjisiyle elektrik üretimi için merkez hâline gelirken, bu durum Çin'in do?u ve bat? kesimleri aras?ndaki enerji da??t?m? sisteminin de temelini olu?turdu.

State Grid Xinjiang Electric Power'dan al?nan bilgiye göre, y?l?n ilk yar?s?nda, bölgeden ülkenin di?er kesimlerine aktar?lan elektrik miktar?, geçen y?l?n ayn? dönemine k?yasla yüzde 16,7 artarak 28,5 milyar kilovatsaate ula?t?. Bunun yüzde 40'?n? yenilenebilir enerjiler kullan?larak üretilen elektrik olu?turdu.

Bölgedeki petrol ve do?algaz havzalar?n?n durumuna bak?ld???nda da y?l?n ilk yar?s?nda, Tar?m Petrol ve Do?algaz Havzas?'n?n petrol ve do?algaz üretiminin geçen y?l?n ayn? dönemine göre 1,3 milyon tonluk art??la 14 milyon 350 bin tona ula?arak son 10 y?l?n rekorunu k?rd??? görülüyor.

Çin'in bat?s?ndan do?usuna do?algaz aktar?lmas? projesi kapsam?nda do?algaz?n ana kayna??n? olu?turan Tar?m Petrol ve Do?algaz Havzas?, 15 eyaletteki 120'den fazla kentte ya?ayan yakla??k 400 milyon vatanda? ve 3 binden fazla i?letmenin do?algaz ihtiyac?n? kar??l?yor.

Öte yandan, ?pek Yolu Ekonomik Ku?a??'n?n çekirdek bölgesi olan Xinjiang, Çin ile Orta Asya aras?ndaki enerji al??veri?i için de bir "merkez" hâline geldi.

Orta Asya'dan gelen ve Xinjiang üzerinden ülkenin di?er bölgelerine aktar?lan do?algaz da Çin'de bir y?lda kullan?lan toplam do?algaz miktar?n?n yüzde 15'ten fazlas?n? olu?turarak, ülkenin do?algaz ihtiyac?n? gidermeye yard?mc? oluyor.

Xinjiang'?n kapsaml? enerji üssü olarak in?a edilmesine h?z verilmesi, bölge sakinlerine de büyük yararlar getirdi. Bölgenin güneyindeki kömür ve elektrik s?k?nt?s? çeken dört ilde, 750 KV'lik ?ebeke sayesinde, da?l?k bölgelerde yer alan hanelere dahi düzenli ?ekilde elektrik sa?lanabiliyor. Petrol ve do?algaz boru hatlar?n?n in?as?yla Tar?m Havzas?'nda ya?ayan 4 milyondan fazla ki?i de do?algazdan yararlanmaya ba?lad?.

Xinjiang'?n sahip oldu?u kömür rezervinin, ülkenin toplam rezervinin yüzde 37,7'sini olu?turdu?u, petrol ve do?algaz rezervlerinin ise ülke toplam?n?n yüzde 25'ini olu?turdu?u tahmin ediliyor. Ayr?ca, Xinjiang Çin'in rüzgâr ve güne? enerjisi kaynaklar?ndan biri olarak da biliniyor.

棋牌 博远棋牌官网| 捕鱼之星app| 仙豆棋牌| 皇后棋牌下载| 游戏棋牌下载首页